Akty prawne – publikatory

D.U. – Dziennik Ustaw
M.P. – Monitor Polski
MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
MSiG-Ogl – Monitor Sądowy i Gospodarczy – Część Ogłoszenia
M.S.”B” – Monitor Spółdzielczy “B”
M.P.”B” – Monitor Polski B
Dz.Urz.NBP – Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego
Dz.Urz.Min.Fin. – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów (do 2000 r.)
Dz.Urz.ZUS. – Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Dz.Urz.Min.Spr. – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości (do 2000 r.)
Dz.Urz.Ministra Sprawiedl. – Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości (od 2001 r.)
Dz.Urz.MF – Dziennik Urzędowy Ministra Finansów (od 2001 r.)
Dz.Urz.MPiPS – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej
Dz.Urz.MEN – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej
Dz.Urz.Ministra EN. – Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
Dz.Urz.MENiS – Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Dz.Urz.Min.Zdr. – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZiOS – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
Dz.Urz.MZ – Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Dz.Urz.MSW – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dz.Urz.MSWiA – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.Urz.Ministra SWiA – Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.Urz.MON – Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
Dz.Urz.MRiRR – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
Dz.Urz.Min.Rol. – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa
Dz.Urz.MRiGŻ – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dz.Urz.MRLiGZ – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dz.Urz.MRiRW – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.Urz.Ministra RiRW – Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.Urz.MKiS – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki
Dz.Urz.MKiDN – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do 2000 r.)
Dz.Urz.Ministra KiDN – Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do końca 2001 r.)
Dz.Urz.MK – Dziennik Urzędowy Ministra Kultury (2001-2005 r.)
Dz.Urz.MKiDN – Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2005 r.)
Dz.Urz.GUS – Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego
Dz.Urz.KPW – Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych (do 1997 r.)
Dz.Urz.KPWiG – Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (1998-2006 r.)
Dz.Urz.Min.NiKBN – Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych (2001-2004 r.)
Dz.Urz.Min.NiliKBN – Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji i Komitetu Badań Naukowych (2004-2005 r.)
Dz.Urz.MNiKBN – Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji
Dz.Urz.KIE – Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej
Dz.Urz.MTiGM – Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej
Dz.Urz.MSZ – Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.Urz.UOKiK – Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dz.Urz.MSP – Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa
Dz.Urz.KGP – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji
Dz.Urz.GUM – Dziennik Urzędowy Głownego Urzędu Miar
Dz.Urz.KGPSP – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Dz.Urz.MŚiGIOŚ – Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Dz.Urz.MI – Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury
Dz.Urz.ULC – Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Dz.Urz.WUG – Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego
Dz.Urz.UMiRM – Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju (do 2003 r.)
Dz.Urz.KGSG – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej
Dz.Urz.UPRP – Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.Urz.KNUiFE – Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
Dz.Urz.URiTP – Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (do 2006 r.)
B.I.L.P – Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych
Dz.Urz.ABW – Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.Urz.CBA – Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.Urz.CZSW – Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Dz.Urz.MNiSW – Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.Urz.PAA – Dziennik Urzędowy Państwowej Agencji Atomistyki
NFZ – Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.Urz.MTiB – Dziennik Urzędowy Transportu i Budownictwa
Dz.Urz.MEiN – Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki
Dz.Urz.UKE – Dziennik Urzędwy Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Dz.Urz.MT – Dziennik Urzędowy Ministra Transportu
Dz.Urz.PKRUS – Dziennik Urzędowy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dz.Urz.MB – Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa
Dz.Urz.MGM – Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Morskiej
Dz.Urz.KNF – Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego
Dz.Urz.MPiPSp – Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.Urz.MPS – Dziennik Urzędowy Ministra Polityki Społecznej (do 2005 r.)
Dz.Urz.MG – Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki
Dolno. – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Kujaw. – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Lubel. – Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Lubus. – Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Łódzk. – Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Małop. – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Mazow. – Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Opols. – Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Podka. – Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Podla. – Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Pomor. – Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Śląsk. – Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Święt. – Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
Warmi. – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wielk. – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
Zacho. – Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

Akty prawne – ustawy

k.c. – kodeks cywilny
k.h. – kodeks handlowy
k.k. – kodeks karny
k.k.s. – kodeks karny skarbowy
k.k.w. – kodeks karny wykonawczy
k.m. – kodeks morski z 2001 r.
k.p. – kodeks pracy
k.p.a. – kodeks postępowania administracyjnego
k.p.c. – kodeks postępowania cywilnego
k.p.k. – kodeks postępowania karnego
k.p.s.w. – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
k.r.o. – kodeks rodzinny i opiekuńczy
k.s.h. – kodeks spółek handlowych
k.w. – kodeks wykroczeń
k.z. – kodeks zobowiązań
o.p. – Ordynacja podatkowa
p.a.s.c. – ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego
p.b. – ustawa z 1994 r. – Prawo budowlane
p.b. z 1974 r. – ustawa z 1974 r. – Prawo budowlane
p.d.g. – ustawa – Prawo działalności gospodarczej
p.e. – ustawa – Prawo energetyczne
p.g.g. z 1994 r. – ustawa z 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze
p.g.g. – ustawa z 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
p.g.k. – ustawa z 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne
p.o.ś. – ustawa – Prawo ochrony środowiska
p.p.o.p.w. – ustawa – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
p.p.s.a. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
p.r.d. – ustawa – Prawo o ruchu drogowym
p.sz.w. – ustawa z 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
p.t. – ustawa z 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
p.t. z 2000 r. – ustawa z 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne
p.u.n. – ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze
p.u.s.a. – ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
p.u.s.p. – ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych
p.w. – ustawa z 2001 r. – Prawo wodne
p.w. z 1974 r. – ustawa z 1974 r. – Prawo wodne
p.w.p. – ustawa – Prawo własności przemysłowej
p.z.p. – Prawo zamówień publicznych
u.b.i.m. – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
u.c.p.g. – ustawa z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
u.d.i.p. – ustawa z 2001 r. o dostępie do informacji publicznych
u.d.l. – ustawa z 2011 r. o działalności leczniczej
u.d.p. – ustawa o drogach publicznych
u.e.r.f.u.s. – ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
u.f.p. – ustawa o finansach publicznych
u.g.h. – ustawa z 2009 r. o grach hazardowych
u.g.n. – ustawa o gospodarce nieruchomościami
u.k.r.s. – ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
u.k.s. – ustawa o kontroli skarbowej
u.k.s.s.c. – ustawa z 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
u.k.w.h. – ustawa o księgach wieczystych i hipotece
u.o.d.o. – ustawa z 1997 roku o ochronie danych osobowych
u.o.k.k. – ustawa z 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
u.o.k.k. z 2000 r. – ustawa z 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
u.o.n.d.f.p. – ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
u.o.p. – ustawa o ochronie przyrody
u.p.a. – ustawa o podatku akcyzowym
u.p.a.p.p. – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
u.p.c.c. – ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
u.p.d.o.f. – ustawa z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
u.p.d.o.p. – ustawa z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
u.p.e.a. – ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
u.p.f. – ustawa Prawo farmaceutyczne
u.p.n. – ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
u.p.o.l. – ustawa z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
u.p.o.u.a. – ustawa o pomocy osobom uprawnionych do alimentów
u.p.s. – ustawa o pomocy społecznej
u.p.s.d. – ustawa o podatku od spadków i darowizn
u.p.t.u. – ustawa z 2004 r. o podatku od towarów i usług
u.p.t.u. z 1993 r. – ustawa z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
u.p.z.p. – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
u.s.d.g. – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
u.s.g. – ustawa o samorządzie gminnym
u.s.m. – ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
u.s.o. – ustawa o systemie oświaty
u.s.p. – ustawa o samorządzie powiatowym
u.s.u.s. – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
u.s.w. – ustawa o samorządzie województwa
u.sz.w. – ustawa o szkolnictwie wyższym
u.ś.r. – ustawa o świadczeniach rodzinnych
u.t.d. – ustawa o transporcie drogowym
u.t.k. – ustawa o transporcie kolejowym
u.w.l. – ustawa o własności lokali
u.z.a. – ustawa o zaliczce alimentacyjnej
u.z.n.k. – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
u.z.o.z. – ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
u.z.p. – ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
u.z.p.d.o.f. – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
u.z.p.p.r. – ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
u.z.t. – ustawa o znakach towarowych.

Orzecznictwo – zbiory urzędowe

ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1962 r. do końca 1994 r. – OSNCP)
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy (od 1994 r. do początku 2003 r. – OSNAP)
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A
OTK-B – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria B
ZOTSiSPI – Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji
ECR – European Court Reports
 

Orzecznictwo – pozostałe zbiory

Admin. – Administracja
Apel.-Gda – Apelacja – Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Apel.-Lub – Apelacja – Sąd Apelacyjny w Lublinie
Apel.-W-wa – Apelacja – Sąd Apelacyjny w Warszawie
Biul.NDFP – Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naturze dyscypliny finansów publicznych
Biul.PK – Biuletyn Prawa Karnego
Biul.SAKa – Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Biul.SASz – Biuletyn Informacyjny Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Biul.Skarb. – Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
Biul.SN – Biuletyn Biura Orzecznictwa SN
CASUS – CASUS
Cz.PKiNP – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Dor.Podat. – Doradztwo Podatkowe
Dz.U – Dziennik Ustaw
Dz.Urz.Dolno. – Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego
Dz.Urz.Kujaw. – Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Dz.Urz.Lubel. – Dz.Urz.Woj.Lubelskiego
Dz.Urz.Lubus. – Dz.Urz.Woj.Lubuskiego
Dz.Urz.Łódzk. – Dz.Urz.Woj.Łódzkiego
Dz.Urz.Małop. – Dz.Urz.Woj.Małopolskiego
Dz.Urz.Mazow. – Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego
Dz.Urz.Opols. – Dz.Urz.Woj.Opolskiego
Dz.Urz.Podka. – Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego
Dz.Urz.Podla. – Dz.Urz.Woj.Podlaskiego
Dz.Urz.Pomor. – Dz.Urz.Woj.Pomorskiego
Dz.Urz.Śląsk. – Dz.Urz.Woj.Śląskiego
Dz.Urz.Święt. – Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego
Dz.Urz.UE.C – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – seria C
Dz.Urz.UOKiK – Dz.Urz. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsum.
Dz.Urz.Warmi. – Dz.Urz.Woj.Warmińsko-Mazurskiego
Dz.Urz.Wielk. – Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego
Dz.Urz.Zacho. – Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego
ECR – European Court Reports
Fiskus – Fiskus
FK – Finanse Komunalne
G.Podatkowa – Gazeta Podatkowa
G.Prawna FiP – Gazeta Prawna Firma i Prawo
G.Prawna KiPła – Gazeta Prawna Kadry i Płace
G.Prawna KiPod – Gazeta Prawna – Księgowość i Podatki
G.Prawna MF – Gazeta Prawna – Moja Firma
G.Prawna NO – Gazeta Prawna – Najważniejsze Orzecznictwo
G.Prawna NPP – Gazeta Prawna – Nowe Prawo Praktyka
G.Prawna NPPiP – Gazeta Prawna – Nowe Prawo Przepisy i Praktyka
G.Prawna RiA – Gazeta Prawna – Rachunkowość i Audyt
G.Prawna SiA – Gazeta Prawna – Samorząd i Administracja
G.Prawna TK – Gazeta Prawna – Tygodnik Kadrowy
G.Prawna TP – Gazeta Prawna – Tygodnik Podatkowy
G.Prawna TPA – Gazeta Prawna – Tygodnik Prawa Administracyjnego
G.Prawna TPG – Gazeta Prawna – Tygodnik Prawa Gospodarczego
G.Prawna TPPiU – Gazeta Prawna – Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń
G.Prawna TPwF – Gazeta Prawna – Tygodnik Prawo w Firmie
G.Prawna TS – Gazeta Prawna – Tygodnik Samorządowy
G.Prawna UiŚ – Gazeta Prawna – Ubezpieczenia i Świadczenia
G.Prawna – Gazeta Prawna
Glosa – Glosa
GSP-Prz.Orz. – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
Inf.Pr. – Informacja Prawnicza – zeszyty karne
IPP – INFORmator Prawno – Podatkowy
Jur.Podat. – Jurysdykcja Podatkowa
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe
M.P. – Monitor Polski
M.P.Pr. – Monitor Prawa Pracy
M.P.Pr.-wkł. – Monitor Prawa Pracy – wkładka
M.Podat. – Monitor Podatkowy
M.Pr.Bank. – Monitor Prawa Bankowego
M.Prawn. – Monitor Prawniczy
M.Spół. – Monitor Spółdzielczy
MPH – Monitor Prawa Handlowego
MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
NP – Nowe Prawo
NZS – Nowe Zeszyty Samorządowe
ONSA-OZ – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach ochrony zabytków
OPP – Orzecznictwo podatkowe. Przegląd
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAB – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
OSAG – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
OSAŁ – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi
OSASz – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
OSAW – Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej
OSNP-wkł. – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy – wkładka
OSNwSK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OŚP – Ochrona środowiska. Przegląd
OTK-A – Orzecznictwo TK – Seria A
OTK-B – Orzecznictwo TK – Seria B
OTK-supl. – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – suplement
OwSS – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
Palestra – Palestra
PiM – Prawo i Medycyna
PiP – Państwo i Prawo
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Por.VAT – Poradnik VAT
POSAG – Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
PP – Przegląd Podatkowy
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
PPiPS – Prawo pracy i prawo socjalne
PPP – Przegląd prawa publicznego
PPW – Prawo Papierów Wartościowych
Pr.Bankowe – Prawo Bankowe
Pr.Gosp. – Prawo Gospodarcze
Pr.iP. – Prawo i Podatki
Pr.Pracy – Prawo Pracy
Pr.Spółek – Prawo Spółek
Prob.Egz. – Problemy Egzekucji
Prob.Egz.S. – Problemy Egzekucji Sądowej
Prok.i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prok.i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo – wkładka
Prz.Sejm. – Przegląd Sejmowy
PS – Przegląd Sądowy
PS-wkł. – Orzecznictwo Sądów Apel. – wkł. do PS
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
PZP – Prawo Zamówień Publicznych
Radca Prawny – Radca Prawny
Rejent – Rejent
RPP – Rachunkowość. Poradnik praktyczny
Rzeczposp. DF – Rzeczpospolita – Dobra Firma
Rzeczposp. PCD – Rzeczpospolita – Prawo co dnia
Rzeczposp. PiP – Rzeczpospolita – Prawo i Praktyka
S.Podat. – Serwis Podatkowy
Sł.Pracow. – Służba Pracownicza
ST – Samorząd Terytorialny
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
Wokanda – Wokanda
WPP – Wojskowy Przegląd Prawniczy
Wspólnota – Wspólnota
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
ZOTSiSPI – Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji
ZPO – Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

Crowdfunding – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Spis treści Czym jest crowdfunding?Kampanie crowdfundingowe, co to jest?Platformy crowdfundingowe w Polsce…

Jak rozliczyć podatek dochodowy od kryptowalut?

Spis treści Od jakiej kwoty należy zapłacić podatek od kryptowalut?Podatek od kryptowalut…

Kim są Aniołowie Biznesu?

Spis treści Kim jest anioł biznesu?Czym charakteryzuje się anioł biznesu?Anioł Biznesu vs…

Kontrola podatkowa – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Spis treści Prawo podatkoweFormy prawne kontroli podatkowejCzynności sprawdzająceKontrola podatkowaPostępowanie weryfikacyjnePostępowanie kontrolneUprawnienia przysługujące organom…